logo Piskorski

Aktualności

Zmiany w przelewach do ZUS od stycznia 2018 r.

            Z dniem 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Nowelizacja dotyczy głównie wprowadzenia indywidualnych rachunków składkowych dla płatników składek, na które dokonywana będzie jedna wpłata na wszystkie należności do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie płatnicy składek dokonują co miesiąc kilku przelewów na wskazane przez ZUS rachunki bankowe odrębnymi wpłatami w podziale na:

  • ubezpieczenia społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Do końca grudnia br. każdy płatnik otrzyma z ZUS informację o nadanym mu numerze rachunku składkowego i będzie dokonywał płatności na rzecz ZUS jednym przelewem na swój indywidualny rachunek. ZUS będzie przesyłał informację o rachunkach na adresy płatników składek, którymi dysponuje, dlatego istotne jest aby płatnicy składek aktualizowali swoje dane adresowe. W przypadku nieotrzymania informacji o przydzielonym numerze rachunku, płatnik składek jest obowiązany zwrócić się do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS o jej przekazanie, przed najbliższym terminem opłacania składek.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2017 r., poz. 1027.